Công ty Cổ phần Tấm lợp Vật liệu Xây dựng Đồng Nai (DCT: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  DCT năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   538,300,000,000   352,375,361,652   32.73
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   82,400,000,000   1,250,736,416   0.76
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   3,026.78    
PE dự kiến   0.3    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A