Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long (DCL: HOSTC) Lĩnh vực: Y tế  > Ngành: Dược phẩm & công nghệ sinh học

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  DCL năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   844,000,000,000   663,687,629,898   39.32
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   83,600,000,000   51,179,745,910   30.61
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1,470.98    
PE dự kiến   13.12    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A