Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á (DAG: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  DAG năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   61,000,000,000   69,309,337,748   56.81
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1,177.75    
PE dự kiến   5.91    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A