Công ty Cổ phần Địa ốc 11 (D11: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  D11 năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   18,000,000,000   33,478,750,351   185.99
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   14,400,000,000   27,617,256,587   191.79
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   2,197.81    
PE dự kiến   15.11    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A