Công ty Cổ phần CMISTONE Việt Nam (CMI: UPCOM) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  CMI năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   30,000,000,000   28,679,284,000   23.9
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   -10,000,000,000   -10,776,450,052   26.94
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   -10,000,000,000   -10,776,450,052   26.94
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   N/A    
PE dự kiến   N/A    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A