Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà đất Cotec (CLG: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  CLG năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   4,108,000,000   11,238,441,490   136.79
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   3,287,000,000   8,873,231,006   134.97
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   155.41    
PE dự kiến   12.8    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A