Công ty Cổ phần cơ khí Đông Anh Licogi (CKD: UPCOM) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  CKD năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   82,180,000,000   34,130,588,764   31.15
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   2,650.97    
PE dự kiến   6.49    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A