Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh (CIA: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  CIA năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   36,922,838,000   36,518,746,777   98.91
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   15,342,172,000   23,628,290,534   154.01
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   778.4    
PE dự kiến   15.16    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A