Công ty Cổ phần Thiết kế Công nghiệp Hóa chất (CEC: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  CEC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   98,000,000,000   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1,530,000,000   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   1,224,000,000   N/A   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   204.78    
PE dự kiến   73.25    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A