Công ty Cổ phần Thủy sản Cà Mau (CAT: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  CAT năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   705,000,000,000   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   27,000,000,000   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   21,600,000,000   N/A   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   2,215.71    
PE dự kiến   4.29    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A