Công ty cổ phần bảo vệ thực vật 1 Trung Ương (BT1: UPCOM) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  BT1 năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   13,219,391,307   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   10,575,513,046   N/A   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   2,014.38    
PE dự kiến   8.54    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A