Công ty cổ phần Lọc – Hóa dầu Bình Sơn (BSR: UPCOM) Lĩnh vực: Dầu Khí  > Ngành: Sản xuất dầu khí

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  BSR năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   3,263,200,000,000   1,827,859,267,580   42.01
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   3,100,000,000,000   1,765,615,773,556   42.72
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   999.84    
PE dự kiến   9.1    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A