Công ty cổ phần Lọc – Hóa dầu Bình Sơn (BSR: UPCOM) Lĩnh vực: Dầu Khí  > Ngành: Sản xuất dầu khí

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  BSR năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   3,263,200,000,000   1,493,417,104,018   22.88
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   3,100,000,000,000   1,452,969,690,742   23.43
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   999.84    
PE dự kiến   9.46    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A