Công ty Cổ phần Khoáng sản Bắc Kạn (BKC: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  BKC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   12,000,000,000   11,878,841,916   98.99
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1,022.34    
PE dự kiến   5.67    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A