Công ty Cổ phần Khoáng sản Bắc Kạn (BKC: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  BKC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   180,688,731,152   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   11,700,000,000   -4,652,991,886   -39.77
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   9,360,000,000   -9,121,097,994   -97.45
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   797.43    
PE dự kiến   7.78    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A