Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội (BHN: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Đồ uống

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  BHN năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   384,500,000,000   759,572,749,454   98.77
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   310,090,000,000   670,841,982,428   108.17
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1,337.75    
PE dự kiến   69.89    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A