Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội (BHN: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Đồ uống

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  BHN năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   4,238,831,000,000   3,095,096,426,396   18.25
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   313,051,000,000   -385,548,305,436   -30.79
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   247,988,000,000   -287,031,898,176   -28.94
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1,069.84    
PE dự kiến   45.43    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A