Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền (BFC: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  BFC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   290,000,000,000   49,483,137,720   8.53
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   190,000,000,000   18,004,123,484   4.74
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   3,323.54    
PE dự kiến   4.75    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A