Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền (BFC: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  BFC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   290,000,000,000   28,600,920,204   2.47
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   190,000,000,000   9,603,812,432   1.26
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   3,323.54    
PE dự kiến   6.38    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A