Công ty Cổ phần Bamboo Capital (BCG: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dịch vụ hỗ trợ

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  BCG năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   1,980,800,000,000   1,113,383,739,023   56.21
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   112,200,000,000   47,163,309,814   42.04
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   89,430,000,000   -14,694,772,939   -16.43
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   828.01    
PE dự kiến   6.2    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A