Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn (BCC: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  BCC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   3,829,118,632,266   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   171,012,000,000   201,669,594,752   58.96
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   136,809,000,000   165,560,521,808   60.51
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1,243.6    
PE dự kiến   6.35    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A