Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Nam Định (BBM: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Đồ uống

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  BBM năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   2,500,712,148   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   2,000,569,719   N/A   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1,000.28    
PE dự kiến   13.12    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A