Ngân hàng Thương mại cổ phần Bắc Á (BAB: UPCOM) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Ngân hàng

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  BAB năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   736,000,000,000   691,332,000,000   70.45
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1,132.31    
PE dự kiến   15.99    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A