Công ty Cổ phần NTACO (ATA: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  ATA năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   15,000,000,000   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   6,250,000,000   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   5,000,000,000   N/A   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   416.67    
PE dự kiến   0.72    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A