Công ty Cổ phần Đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương (API: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  API năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   800,000,000,000   840,288,486,405   105.04
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   120,000,000,000   93,328,521,878   77.77
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   96,000,000,000   70,110,881,174   73.03
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   N/A    
PE dự kiến   N/A    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A