Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Hạ tầng ALV (ALV: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  ALV năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   135,294,546,763   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   13,962,404,182   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   7,000,000,000   10,047,951,224   143.54
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1,237.2    
PE dự kiến   2.18    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A