Công ty Cổ phần Damsan (ADS: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  ADS năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   2,000,000,000   2,060,794,406,704   25,759.93
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   68,000,000   1,984,291,100   729.52
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   N/A   1,874,521,392   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   N/A    
PE dự kiến   N/A    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A