Công ty Cổ phần Damsan (ADS: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  ADS năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   1,951,976,000,000   1,179,988,824,628   15.11
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   60,587,000,000   -7,915,327,100   -3.27
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   48,469,600,000   -9,550,569,480   -4.93
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1,899.44    
PE dự kiến   5.16    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A