Công ty cổ phần Tập đoàn Yeah1 (YEG: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Truyền thông

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  YEG năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   1.6E12   1.679335023746E12   104.96
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   4.8E9   2.37778716569E11   4953.72
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   1.72E11   1.58491716414E11   92.15
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   5498.7269    
PE dự kiến   42.719    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A