Công ty cổ phần Tập đoàn Yeah1 (YEG: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Truyền thông

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  YEG năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   1.6E12   1.407900700856E12   66.0
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   4.8E9   2.2587947256933334E11   3529.37
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   1.72E11   1.5414519112E11   67.21
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   5498.7269    
PE dự kiến   49.1023    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A