Công ty cổ phần Tập đoàn Yeah1 (YEG: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Truyền thông

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  YEG năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   1.6E12   1.354910040386E12   42.34
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   4.8E9   2.42455164748E11   2525.57
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   1.72E11   1.58758908248E11   46.15
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   5498.7269    
PE dự kiến   50.9209    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A