Công ty cổ phần Tập đoàn Yeah1 (YEG: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Truyền thông

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  YEG năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   1.6E12   1.352517334056E12   42.27
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   4.8E9   2.44043844744E11   2542.12
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   1.72E11   1.62034958086E11   47.1
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   6284.2602    
P/E dự kiến   31.5073    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A