Công ty Cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú (XMD: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  XMD năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   6.125E9   4.617670986E9   37.7
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   4.9E9   4.253842446E9   43.41
Cổ tức bằng tiền dự kiến   800.0   N/A   N/A
EPS dự kiến   1225.0    
P/E dự kiến   9.7959    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A