Công ty Cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú (XMD: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  XMD năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   6,125,000,000   4,617,670,986   37.7
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   4,900,000,000   4,253,842,446   43.41
Cổ tức bằng tiền dự kiến   800   N/A   N/A
EPS dự kiến   1,225    
P/E dự kiến   9.8    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A