Công ty Cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú (XMD: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  XMD năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   5.045E9   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   4.036E9   N/A   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1009.0    
PE dự kiến   3.2706    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A