Công ty cổ phần Xây lắp và Dịch vụ Sông Đà (XLV: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  XLV năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   240,000,000,000   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   8,000,000,000   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   6,400,000,000   N/A   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   2,133.33    
PE dự kiến   5.16    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A