Công ty cổ phần Xuân Hòa Việt Nam (XHC: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng gia dụng

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  XHC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   4.62327982711E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   5.5E10   5.8596435274E10   106.54
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   N/A   5.4086927877E10   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1687.4837    
PE dự kiến   12.6223    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A