Công ty Cổ phần Xi măng X18 (X18: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  X18 năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   3.2E11   2.35660373752E11   73.64
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.298E10   -8.6978969262E10   -670.1
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   1.298E10   -8.6978969262E10   -670.1
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   N/A    
PE dự kiến   N/A    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A