Công ty Cổ phần Chứng khoán phố Wall (WSS: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  WSS năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   4.500121856E10   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   6.450985961E9   2.0536779392E10   159.18
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   N/A   1.963778308E10   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   654.007    
P/E dự kiến   7.3394    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A