Công ty Cổ phần Chứng khoán phố Wall (WSS: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  WSS năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   40,415,087,393.33   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   17,185,252,369   32,946,618,773.33   143.79
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   N/A   28,512,643,584   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   654.01    
P/E dự kiến   7.34    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A