Công ty Cổ phần Chứng khoán phố Wall (WSS: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  WSS năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   3.836320994E10   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.7185252369E10   4.815113247E9   28.02
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   N/A   4.452248555E9   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   654.007    
P/E dự kiến   7.3394    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A