Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Tây (WSB: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Đồ uống

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  WSB năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   9.07845614429E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   9.5413477621E10   1.32595531472E11   138.97
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   8.4891605639E10   1.17500923334E11   138.41
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   5854.5935    
PE dự kiến   7.9567    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A