Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Tây (WSB: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Đồ uống

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  WSB năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   67,000,088,000   105,071,796,088   117.62
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   61,162,672,375   94,136,628,125.33   115.43
Cổ tức bằng tiền dự kiến   2,500   N/A   N/A
EPS dự kiến   4,218.12    
P/E dự kiến   12.7    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A