Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Tây (WSB: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Đồ uống

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  WSB năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   9.76756753456E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   8.4156168E10   1.5181772758E11   45.1
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   7.812473196E10   1.39554272644E11   44.66
Cổ tức bằng tiền dự kiến   3000.0   N/A   N/A
EPS dự kiến   5387.9125    
P/E dự kiến   10.0107    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A