Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Tây (WSB: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Đồ uống

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  WSB năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   9.26807156758E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   8.4156168E10   1.32534101498E11   157.49
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   7.812473196E10   1.21299196071E11   155.26
Cổ tức bằng tiền dự kiến   3000.0   N/A   N/A
EPS dự kiến   5387.9125    
P/E dự kiến   9.1507    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A