Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Tây (WSB: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Đồ uống

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  WSB năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   9.44717314718E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   9.5413477621E10   1.46975543578E11   77.02
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   8.4891605639E10   1.3248014884E11   78.03
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   5854.5935    
PE dự kiến   8.2282    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A