Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Tây (WSB: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Đồ uống

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  WSB năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   6.7000088E10   1.13164529416E11   168.9
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   6.1162672375E10   1.01598201621E11   166.11
Cổ tức bằng tiền dự kiến   2500.0   N/A   N/A
EPS dự kiến   4218.1153    
P/E dự kiến   13.2758    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A