Công ty Cổ phần Bến xe miền Tây (WCS: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Du lịch & Giải trí

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  WCS năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   1.45722E11   1.36739050412E11   23.46
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.5582E11   1.59382350896E11   25.57
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   1.24492E11   1.2750588072E11   25.61
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   24898.4    
P/E dự kiến   5.8197    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A