Công ty Cổ phần Bến xe miền Tây (WCS: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Du lịch & Giải trí

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  WCS năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   1.45722E11   1.35482876806E11   46.49
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.5582E11   1.6544644384E11   53.09
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   1.24492E11   1.32264723376E11   53.12
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   24898.4    
PE dự kiến   5.4582    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A