Công ty Cổ phần Bến xe miền Tây (WCS: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Du lịch & Giải trí

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  WCS năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   62,537,299,000   72,973,184,469.33   87.52
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   50,029,839,000   58,464,947,576   87.65
Cổ tức bằng tiền dự kiến   2,000   N/A   N/A
EPS dự kiến   20,011.94    
P/E dự kiến   8.89    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   0.01%