Công ty Cổ phần Bến xe miền Tây (WCS: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Du lịch & Giải trí

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  WCS năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   1.45722E11   1.32393017683E11   90.85
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   7.791E10   8.3280245055E10   106.89
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   6.2246E10   6.6490835889E10   106.82
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   24898.4    
PE dự kiến   6.3056    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A