Công ty Cổ phần Bến xe miền Tây (WCS: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Du lịch & Giải trí

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  WCS năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   6.2537299E10   7.297318446933333E10   87.52
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   5.0029839E10   5.8464947576E10   87.65
Cổ tức bằng tiền dự kiến   2000.0   N/A   N/A
EPS dự kiến   20011.9356    
P/E dự kiến   9.5443    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A