Công ty Cổ phần Bến xe miền Tây (WCS: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Du lịch & Giải trí

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  WCS năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   1.45722E11   1.3468773810666667E11   69.32
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   7.791E10   8.308541912E10   79.98
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   6.2246E10   6.6433098064E10   80.05
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   24898.4    
PE dự kiến   5.3056    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A