Công ty Cổ phần Bến xe miền Tây (WCS: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Du lịch & Giải trí

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  WCS năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1.27579402187E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   7.23E10   7.67941107E10   106.22
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   5.784E10   6.1176665073E10   105.77
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   23136.0    
P/E dự kiến   6.7427    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A