Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng Bến Tre (VXB: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  VXB năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1.8647353775333334E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   8.1E9   4.689576792E9   43.42
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   N/A   3.726753528E9   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   1200.0   N/A   N/A
EPS dự kiến   2181.4361    
P/E dự kiến   4.4466    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   0.1446%