Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng Bến Tre (VXB: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  VXB năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   186,473,537,753.33   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   8,100,000,000   4,689,576,792   43.42
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   N/A   3,726,753,528   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   1,200   N/A   N/A
EPS dự kiến   2,181.44    
P/E dự kiến   4.45    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   0.12%