Công ty cổ phần Nước và Môi trường Việt Nam (VWS: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  VWS năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   1.05E11   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   8.0E9   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   6.4E9   N/A   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1777.7778    
P/E dự kiến   12.6    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A