Công ty cổ phần Nước và Môi trường Việt Nam (VWS: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  VWS năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   2.28E10   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   2.015E10   N/A   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   5597.2222    
P/E dự kiến   2.7871    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A