Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp Việt Nam (VVN: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  VVN năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   2,637,130,519,302   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   -184,707,367,832   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   -95,922,000,000   -225,160,987,618   117.37
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   N/A    
PE dự kiến   N/A    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A