Công ty Cổ phần Vận tải đa phương thức (VTX: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  VTX năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   363,555,400,262.67   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   43,657,471,413.33   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   24,700,000,000   35,262,946,130.67   107.07
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   N/A    
P/E dự kiến   N/A    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A