Công ty Cổ phần VICEM Vật tư Vận tải Xi măng (VTV: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  VTV năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   59,239,000,000   2,879,498,118,050   2,430.41
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   80,262,366,806   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   N/A   64,200,293,446   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   1,200   N/A   N/A
EPS dự kiến   1,209.94    
P/E dự kiến   16.28    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   0.06%