Công ty Cổ phần VICEM Vật tư Vận tải Xi măng (VTV: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  VTV năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   3.95134559633E12   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.5716E11   1.71119523482E11   54.44
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   N/A   1.36882766568E11   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1209.9363    
P/E dự kiến   16.2818    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A