Công ty Cổ phần VICEM Vật tư Vận tải Xi măng (VTV: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  VTV năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   3.444077235545E12   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   5.1093E10   5.1118238161E10   100.05
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   4.0874E10   3.1210044741E10   76.36
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1310.0715    
PE dự kiến   7.5568    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A