Công ty Cổ phần VICEM Vật tư Vận tải Xi măng (VTV: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  VTV năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   5.9239E10   3.26106160252E12   5504.92
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   7.1988931823E10   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   N/A   5.7581545458E10   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   1200.0   N/A   N/A
EPS dự kiến   1209.9363    
P/E dự kiến   16.2818    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A