Công ty Cổ phần Viglacera Từ Sơn (VTS: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  VTS năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   5.853553672E10   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.0E9   1.00077962E9   75.06
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   N/A   7.580815146666666E8   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   110.0    
P/E dự kiến   80.9091    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A