Công ty Cổ phần Viglacera Từ Sơn (VTS: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  VTS năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   58,535,536,720   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1,000,000,000   1,000,779,620   75.06
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   N/A   758,081,514.67   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   110    
P/E dự kiến   80.91    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A