Công ty Cổ phần Vận tải xăng dầu VITACO (VTO: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  VTO năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.16828448E11   1.2406341646266667E11   79.64
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   9.0466066E10   9.829062359466667E10   81.49
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1147.0761    
P/E dự kiến   6.7999    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A