Công ty Cổ phần Vận tải xăng dầu VITACO (VTO: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  VTO năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.16828448E11   1.08747669308E11   23.27
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   9.0466066E10   8.484640494E10   23.45
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1147.0761    
P/E dự kiến   6.3902    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A