Công ty Cổ phần Vận tải xăng dầu VITACO (VTO: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  VTO năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1.546377822024E12   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.22823134E11   1.23663760484E11   75.51
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   N/A   9.384812434E10   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1147.0761    
PE dự kiến   7.3666    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A