Công ty Cổ phần Vang Thăng Long (VTL: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Đồ uống

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  VTL năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1.19374286524E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   4.0E9   1.267429402E10   79.21
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   N/A   1.2141350796E10   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1055.5556    
P/E dự kiến   16.1053    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A