Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư VI NA TA BA (VTJ: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Thuốc lá

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  VTJ năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1.5421051237333334E10   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   -8.432929285333333E9   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   4.1872E9   -8.432929285333333E9   -151.05
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   367.2982    
PE dự kiến   11.7071    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A