Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư VI NA TA BA (VTJ: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Thuốc lá

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  VTJ năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   4.57980488038E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   2.760124012E9   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   1.5856E10   2.049787651E9   12.93
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1390.8772    
P/E dự kiến   4.8171    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A