Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư VI NA TA BA (VTJ: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Thuốc lá

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  VTJ năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1.6973191272E10   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   -2.6553757576E10   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   4.1872E9   -2.6553757576E10   -158.54
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   367.2982    
P/E dự kiến   16.3355    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A