Công ty Cổ phần Dây Cáp Điện Việt Thái (VTH: HNX) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Dụng cụ & công nghệ phần cứng

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  VTH năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   4.3224663878E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   6.0E9   5.988264208E9   49.9
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   N/A   4.790611366E9   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   2930.8608    
P/E dự kiến   5.8345    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A