Công ty cổ phần Viễn thông Điện tử VINACAP (VTE: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Dụng cụ & công nghệ phần cứng

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  VTE năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   3.67427007412E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   -1.8966305604E10   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   8.389E9   -1.8966305604E10   -56.52
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   537.7564    
P/E dự kiến   5.2068    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A