Công ty cổ phần Viễn thông Điện tử VINACAP (VTE: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Dụng cụ & công nghệ phần cứng

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  VTE năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   4.492437751E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   -1.3817140006E10   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   8.389E9   -1.3817140006E10   -82.35
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   537.7564    
PE dự kiến   12.8311    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A