Công ty Cổ phần viễn thông VTC (VTC: HNX) Lĩnh vực: Viễn thông  > Ngành: Điện thoại cố định

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  VTC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   4.31346734785E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.3759E10   1.7536615554E10   127.46
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   1.1959E10   8.268251777E9   69.14
Cổ tức bằng tiền dự kiến   800.0   N/A   N/A
EPS dự kiến   2637.222    
P/E dự kiến   3.6023    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A