Công ty Cổ phần viễn thông VTC (VTC: HNX) Lĩnh vực: Viễn thông  > Ngành: Điện thoại cố định

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  VTC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   4.9064688011E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.8237E10   1.6032034076E10   87.91
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   1.459E10   8.254155275E9   56.57
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   3221.36    
PE dự kiến   2.5766    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A