Công ty Cổ phần viễn thông VTC (VTC: HNX) Lĩnh vực: Viễn thông  > Ngành: Điện thoại cố định

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  VTC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   3.6763619935E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.8237E10   4.810166064E9   13.19
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   1.459E10   -1.082788078E9   -3.71
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   3221.36    
P/E dự kiến   2.6697    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A