Công ty Cổ phần viễn thông VTC (VTC: HNX) Lĩnh vực: Viễn thông  > Ngành: Điện thoại cố định

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  VTC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   17,625,000,000   -22,460,845,744   -31.86
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   12,600,000,000   -26,517,173,864   -52.61
Cổ tức bằng tiền dự kiến   1,100   N/A   N/A
EPS dự kiến   2,781.98    
PE dự kiến   2.66    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   0.15%