Công ty Cổ phần viễn thông VTC (VTC: HNX) Lĩnh vực: Viễn thông  > Ngành: Điện thoại cố định

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  VTC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   3.355509660786667E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.3759E10   1.2339079957333334E10   67.26
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   1.1959E10   1.7883930786666667E9   11.22
Cổ tức bằng tiền dự kiến   800.0   N/A   N/A
EPS dự kiến   2637.222    
P/E dự kiến   4.1711    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A