Công ty Cổ phần viễn thông VTC (VTC: HNX) Lĩnh vực: Viễn thông  > Ngành: Điện thoại cố định

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  VTC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   3.6763619935E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.8237E10   3.510061022E9   9.62
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   1.459E10   -2.298604376E9   -7.88
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   3221.36    
PE dự kiến   2.7628    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A