Công ty Cổ phần viễn thông VTC (VTC: HNX) Lĩnh vực: Viễn thông  > Ngành: Điện thoại cố định

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  VTC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   11,500,000,000   -4,498,842,766   -19.56
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   10,100,000,000   -10,232,396,828   -50.66
Cổ tức bằng tiền dự kiến   800   N/A   N/A
EPS dự kiến   2,230    
P/E dự kiến   4.04    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   0.09%