Công ty Cổ phần viễn thông VTC (VTC: HNX) Lĩnh vực: Viễn thông  > Ngành: Điện thoại cố định

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  VTC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1.81627468326E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.3759E10   3.178401458E9   11.55
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   1.1959E10   -4.454047246E9   -18.62
Cổ tức bằng tiền dự kiến   800.0   N/A   N/A
EPS dự kiến   2637.222    
P/E dự kiến   3.2231    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   0.0941%