Công ty Cổ phần viễn thông VTC (VTC: HNX) Lĩnh vực: Viễn thông  > Ngành: Điện thoại cố định

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  VTC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.15E10   9.969100209E9   86.69
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   1.01E10   2.502014282E9   24.77
Cổ tức bằng tiền dự kiến   800.0   N/A   N/A
EPS dự kiến   2230.0025    
P/E dự kiến   4.3498    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A