Công ty Cổ phần viễn thông VTC (VTC: HNX) Lĩnh vực: Viễn thông  > Ngành: Điện thoại cố định

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  VTC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   2.23327138484E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.3759E10   1.109374224E9   2.02
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   1.1959E10   -5.528047236E9   -11.56
Cổ tức bằng tiền dự kiến   800.0   N/A   N/A
EPS dự kiến   2640.4554    
P/E dự kiến   4.2038    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   0.0721%