Công ty Cổ phần viễn thông VTC (VTC: HNX) Lĩnh vực: Viễn thông  > Ngành: Điện thoại cố định

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  VTC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.15E10   3.80616556E8   2.48
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   1.01E10   -4.618541672E9   -34.3
Cổ tức bằng tiền dự kiến   800.0   N/A   N/A
EPS dự kiến   2230.0025    
P/E dự kiến   4.843    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A