Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình (VTB: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng hóa giải trí

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  VTB năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   1.4345E10   5.346531662666667E9   27.95
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1327.6851    
P/E dự kiến   10.5447    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A