Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình (VTB: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng hóa giải trí

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  VTB năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   7.5875540466E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   1.4118344748E10   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   1.642E10   9.912724342E9   30.18
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1519.7343    
P/E dự kiến   10.4624    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A