Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình (VTB: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng hóa giải trí

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  VTB năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   9.23596310768E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   2.1227130204E10   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   1.642E10   1.5835299544E10   24.11
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1370.3832    
P/E dự kiến   12.8431    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A