Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình (VTB: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng hóa giải trí

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  VTB năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   14,345,000,000   5,346,531,662.67   27.95
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1,327.69    
P/E dự kiến   9.04    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A