Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình (VTB: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng hóa giải trí

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  VTB năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   5.22477333916E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   2.2E10   4.321602208E9   4.91
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   N/A   3.829787252E9   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1582.671    
P/E dự kiến   10.7413    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A