Công ty Cổ phần Vitaly (VTA: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  VTA năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   3.72880478987E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   1.6654630289E10   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   1.3387E13   1.3323704232E10   0.1
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1673375.0    
PE dự kiến   0.0031    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A