Công ty Cổ phần Vitaly (VTA: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  VTA năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   2.1459989392E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   6.949811876E9   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   1.2812E10   5.5598495E9   10.85
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   160.15    
P/E dự kiến   31.6266    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A