Công ty Cổ phần Vitaly (VTA: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  VTA năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   3.23142551884E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   1.0009807778E10   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   1.2812E10   7.492795842E9   58.48
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1601.5    
P/E dự kiến   4.6831    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A