Công ty Cổ phần Vật tư Bến Thành (VT1: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  VT1 năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1,000,000,000   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   800,000,000   N/A   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   400   N/A   N/A
EPS dự kiến   400    
P/E dự kiến   30.5    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A