Công ty cổ phần Việt Nam Kỹ Nghệ Súc Sản (VSN: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  VSN năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   4.235535E12   3.750085494934E12   44.27
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.56E11   1.82463532754E11   58.48
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   9.9475E10   1.4566573581E11   73.22
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1229.3871    
P/E dự kiến   30.747    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A