Công ty cổ phần Việt Nam Kỹ Nghệ Súc Sản (VSN: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  VSN năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   4.235535E12   3.878106517554E12   91.56
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.56E11   1.65689766195E11   106.21
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   9.9475E10   1.29602124567E11   130.29
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1229.3871    
P/E dự kiến   39.5018    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A