Công ty cổ phần Việt Nam Kỹ Nghệ Súc Sản (VSN: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  VSN năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   4.235535E12   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.56E11   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   9.9475E10   N/A   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1229.3871    
P/E dự kiến   35.2761    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A