Công ty cổ phần Việt Nam Kỹ Nghệ Súc Sản (VSN: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  VSN năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   4.235535E12   3.916382651952E12   23.12
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.56E11   2.4035535048E11   38.52
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   9.9475E10   1.9197131252E11   48.25
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1229.3871    
P/E dự kiến   32.5658    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A