Công ty cổ phần Việt Nam Kỹ Nghệ Súc Sản (VSN: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  VSN năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   4.235535E12   3.7605512051386665E12   66.59
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.56E11   1.86506274632E11   89.67
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   9.9475E10   1.48979872132E11   112.32
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1229.3871    
P/E dự kiến   36.6036    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A