Công ty cổ phần Việt Nam Kỹ Nghệ Súc Sản (VSN: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  VSN năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   4.26990367898E12   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.79E11   1.77356731776E11   74.31
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   N/A   1.4019033535466666E11   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1229.3871    
PE dự kiến   35.0581    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A