Công ty Cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hinh (VSH: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  VSH năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   5.1959904E11   4.48174167916E11   86.25
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   3.0060978E11   2.80956058026E11   93.46
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   2.8259239E11   2.58205421228E11   91.37
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1370.2031    
P/E dự kiến   12.4069    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A