Công ty Cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hinh (VSH: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  VSH năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   5.43782197876E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   2.9631315E11   3.480506879173333E11   88.1
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   2.6436535E11   3.105052772026667E11   88.09
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1281.8258    
P/E dự kiến   13.2623    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A