Công ty Cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hinh (VSH: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  VSH năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   5.26698194628E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   2.9631315E11   3.20988932719E11   108.33
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   2.6436535E11   2.85081148323E11   107.84
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1281.8258    
P/E dự kiến   13.0283    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A