Công ty Cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hinh (VSH: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  VSH năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   8.22232360432E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   3.0991377E11   5.8321532985E11   94.09
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   2.7702239E11   5.2352895495E11   94.49
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1343.1959    
PE dự kiến   13.1031    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A