Công ty Cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hinh (VSH: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  VSH năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   6.51897589496E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   3.0991377E11   4.135739445906667E11   100.09
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   2.7702239E11   3.716973663706667E11   100.63
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1343.1959    
PE dự kiến   12.5819    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A