Công ty Cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hinh (VSH: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  VSH năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   7.7035186152E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   2.96313E11   5.55990909296E11   46.91
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   2.64365E11   4.97256893676E11   47.02
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1281.8241    
P/E dự kiến   13.9645    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A