Công ty Cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hinh (VSH: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  VSH năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   5.1959904E11   4.38777854192E11   63.33
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   3.0060978E11   2.8518724448E11   71.15
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   2.8259239E11   2.6928828655866666E11   71.47
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1370.2031    
P/E dự kiến   11.2027    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A