Công ty Cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hinh (VSH: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  VSH năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   519,599,040,000   445,632,086,252   42.88
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   300,609,780,000   306,952,799,812   51.06
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   282,592,390,000   290,882,155,490   51.47
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1,370.2    
P/E dự kiến   11.49    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A