Công ty Cổ phần Container phía Nam (VSG: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  VSG năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   6.9309097212E10   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   -4.7130915014E10   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   -6.1609E10   -4.7130915014E10   38.25
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   N/A    
P/E dự kiến   N/A    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A