Công ty Cổ phần Container Việt Nam (VSC: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  VSC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1.213706864522E12   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   2.7E11   2.70189325008E11   50.04
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   N/A   2.17422762094E11   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   4611.7396    
P/E dự kiến   13.1187    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A