Công ty Cổ phần Container Việt Nam (VSC: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  VSC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1,006,238,873,030   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   262,000,000,000   303,392,589,562   57.9
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   N/A   N/A   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   3,000   N/A   N/A
EPS dự kiến   4,611.74    
P/E dự kiến   13.12    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   0.05%